Hvad gør jeg? / Ved begravelse/bisættelse / Det må man på kirkegården

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Det må man på kirkegården

Fornyelse

Gravstedsretten kan som regel fornyes efter udløb mod betaling af den i kirkegårdsvedtægten fastsatte takst. Indehaveren af gravstedsretten må i god tid inden udløbet af fredningsperioden rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom. Hvis en sådan henvendelse ikke sker, vil gravstedet hjemfalde til kirkegården. Når gravstedsretten ikke ønskes fornyet, kan indehaveren af gravstedsretten indenfor en nærmere angivet frist borttage gravminder, fundamenter, planter m.v. således at gravstedet afleveres i planeret stand.

Indhegning

Gravstedet må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende hegn som foreskrevet i kirkegårdsvedtægten. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er menighedsrådets ejendom.

Beplantning

Hvis bestående beplantninger på gravstedet ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret ellecjjernet. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

Gravminder

Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke registreres som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Registreringen foretages efter derom gældende bestemmelser. Menighedsrådet sørger for, at de pågældende indehavere af gravstedsretten, såvidt det er muligt, bliver gjort bekendt med registreringen. På menighedsrådets begæring har indehavere af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser af gravminder. Vedligeholdelse og eventuel istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Vedligeholdelse

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Sker dette ikke, kan gravstedet sløjfes i henhold til kirkegårdsvedtægtens bestemmelser. Beskadigelser, der er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk o.lign., har menighedsrådet intet ansvar for.

Renholdelse m.v. for et år ad gangen

Menighedsrådet tilbyder renholdelse af gravsteder ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster. En sådan aftale kan også omfatte andre ydelser, som f.eks. grandækning eller -pyntning, plantning af sommerblomster m.v. Menighedsrådet fremsender hvert år regning på renholdelse m.v. i henhold til aftalen, og betaling skal ske til kirkens kasserer.

Renholdelse m.v. for en fredningsperiode

Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse m.v. for en fredningsperiode eller eventuelt for et kortere åremål, ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster. Betaling i henhold til en sådan aftale sker en gang for alle og direkte til stiftsøvrighedens kasserer. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver/kirkegårdsleder eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at foretage ren- eller vedligeholdelse af gravsteder for egen regning.

Ordensbestemmelser

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. Visne blomster og kranse, papir og affald fra gravstederne skal lægges i affaldskurvene eller på affaldspladsen. Redskaber, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter brug sættes på plads. Kemiske midler mod ukrudt må ikke anvendes. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. Cykling på gangene er forbudt. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Personalet er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred. l øvrigt henvises til den af provstiudvalget godkendte "Vedtægt for kirkegården", som ligger til gennemsyn på kirkegårdens kontor.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054