Kontakt / Menighedsrådene / Hvad laver et menighedsråd?

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Hvad laver et menighedsråd?

Liv og vækst

Som medlem af menighedsrådet erklærer man "på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst". I samarbejde med præsten bestræber vi os på at skabe liv i og omkring kirken til gavn og glæde for sognets beboere.
 

Praktiske opgaver

Menighedsrådet træffer mange beslutninger der direkte angår hvert eneste medlem af folkekirken. Menighedsrådet har et stort økonomisk ansvar.
 

Arbejdsgiver

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte. Arbejdsgiverrollen er blevet stadig mere krævende i takt med øgede krav, bl.a. på arbejdsmiljøområdet.
 

Kirkebygningen

Vores sogns ældste og smukkeste bygning skal holdes i god og forsvarlig stand, og vi mener at kirken skal være åben, også når der ikke er kirkelige handlinger, selv om det øger risikoen for tyveri eller hærværk.
 

Kirkegården

Menighedsrådet har ansvaret for driften af kirkegården og for takster og bestemmelser for området.
 

Præstegården

Præstegård, menighedslokaler og graverbolig skal vedligeholdes og fra tid til anden moderniseres. Vores præstegårdsjord drives som bortforpagtet landbrug.
Sociale og kulturelle aktiviteter
Menighedsrådene planlægger en række aktiviteter såsom koncerter, foredrag og udflugter. Sammen med sognepræsten og kirkens personale er vi arbejdsholdet, når der "skal laves noget" i forbindelse med aktiviteter.
 

Økonomi

Det er et stort regnskab menighedsrådet arbejder med, og det revideres af en professionel revisor. I samarbejde med de andre sogne i kommunen og det folkevalgte provstiudvalg har vi ansvar for økonomien og for at kirkeskatten holdes på et rimeligt niveau.
 

Hvem sidder i et menighedsråd?

Antallet af menighedsrådsmedlemmer bestemmes efter antal indbyggere i sognet. Dog er sognepræsten altid obligatorisk medlem af rådet.
Alle, bortset fra præsten, er valgt for en periode af 4 år ad gangen. Før et menighedsrådsvalg afholdes opstillingsmøde, der bekendtgøres i dagspressen. Der bliver samtidig sat en tidsfrist for indlevering af opstillingslister, og på opstillingsmødet konstateres det, om der er mere end en liste. Hvis der kun er den ene liste, afholdes såkaldt fredsvalg. Det betyder, at menighedsrådet sammensættes af personerne på den indleverede liste efter afstemning på opstillingsmødet. Hvis der er indleveret mere end en liste, afholdes menighedsrådsvalg, hvor alle medlemmer af folkekirken har stemmeret. I Stenlille og Stenmagle sogne er menighedsrådene de sidste mange perioder sammensat ved fredsvalg.
Der er ikke direkte valg til nogen af menighedsrådets poster. Det vil sige, at menighedsrådet selv aftaler, hvem der skal have hvilke poster. Enkelte poster kan besættes af personer uden for menighedsrådet.
 

Hvad laver formanden?

Formanden varetager en række centrale funktioner i menighedsrådet. For eksempel forbereder formanden menighedsrådets møder og indkalder til disse. Formanden leder også forhandlinger og afstemninger, og sørger for at menighedsrådets beslutninger udføres.
 

Hvad laver næstformanden?

Næstformanden fungerer ved formandens forfald, og overtager samtlige opgaver der er pålagt formanden.
 

Hvad laver kirkeværgen?

Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården, herunder ansvar for at kirken og kirkegården holdes ved lige. Kirkeværgen varetager normalt også administrative funktioner med hensyn til kirkegårdens administration. Kirkeværgen behøver ikke at være medlem af menighedsrådet.
 

Hvad laver kassereren?

Kassereren administrerer kirkens kasse og bogholderi. Kassererens funktioner består derfor bl.a. i registrering og bogføring af alle ind- og udbetalinger samt opstilling af regnskabsrapporter og årsregnskab. Kassereren behøver ikke at være medlem af menighedsrådet.
 

Hvad laver kontaktpersonen?

Kontaktpersonen repræsenterer menighedsrådet i forhold til de ansatte og skal blandt andet søge at skabe et godt samarbejde mellem menighedsrådet og medarbejderne, mellem medarbejderne indbyrdes samt præsten, menighedsrådet og medarbejderne. Gennem de senere år er kontaktpersonens administrative opgaver øget væsentligt.
 

Hvad laver den bygningskyndige?

Den bygningskyndige deltager i syn over kirke og kirkegård. Der stilles ikke specielle faglige eller uddannelsesmæssige krav til den bygningskyndige.
 

Hvad laver sognepræsten?

Sognepræsten er "født" medlem af menighedsrådet, og deltager i møderne på lige fod med de øvrige medlemmer.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054